Statut

Załącznik do Uchwały Nr 1/ 2011 z dnia 03. 03. 2011 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Przedszkolu- należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy.

2. Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

3. Statucie- należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Legnicy.

4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców- należy przez to rozumieć organy działające w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Legnicy.

5. Wychowankach- należy przez to rozumieć wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Legnicy.

6. Rodzicach- należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka.

7. Opiekun oddziału- należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Legnicy.

8. Organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Gminę Legnicę.

9. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny-należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 2

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 jest Przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Legnica.

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

 

1. Cele Przedszkola są następujące:

1) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem

społeczno-kulturowym i przyrodniczym;

2) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata

i wobec życia;

3) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest

niezbędny do podjęcia nauki w szkole;

4) pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem.

 

2. Do zadań Przedszkola należy w szczególności:

1) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a) wskazywanie dla dzieci właściwych poradni psychologiczno- pedagogicznych

po konsultacji i za zgodą ich rodziców oraz prowadzenie indywidualizacji,

pracę zgodnie z zaleceniami tychże poradni;

b) organizowanie we współpracy ze specjalistami poradni , konsultacji,

warsztatów i porad dla rodziców i nauczycieli;

2) prowadzenie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w atmosferze akceptacji, tolerancji i poczuciu bezpieczeństwa:

 

a) kształtowanie umiejętności, nawyków, kultury ogólnej i zasad dobrego

wychowania;

b) wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i zapewnieniu im opieki oraz

kontynuacja wychowania domowego;

c) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

d) tworzenie warunków do rozwoju osobowości, aktywności twórczej i krytycznego myślenia każdego dziecka;

e) rozwijanie u dzieci samodzielności i poczucia odpowiedzialności;

f) przekazywanie rzetelnych i obiektywnych informacji o postępach dziecka jego rodzicom;

g) przygotowanie dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu;

h) proponowanie dzieciom formy aktywnego, twórczego i interesującego spędzania czasu w przedszkolu;

i) kształcenie umiejętności społecznych, poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem;

j) tworzenie miejsc, w których dzieci i dorośli czują się dobrze (są bezpieczni i szczęśliwi);

 

3) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności:

a) naukę języka oraz własnej historii i kultury;

b) naukę religii na życzenie rodziców respektując ich prawo do religijnego

wychowania dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami;

c) zapewnienie podtrzymania kultury i tradycji regionalnej w pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej;

d) działania w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości romskiej;

 

3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wspomaganie rodzin w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

 

1) stosowanie form pracy otwartej umożliwiającej dzieciom wybór miejsca i rodzaj aktywności;

2) stosowanie elementów różnych koncepcji pedagogicznych.

 

4. Realizacja zadań Przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole odbywa się poprzez:

1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości – gotowości szkolnej;

3) wspieranie rodzin w działaniach wychowawczych:

a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych, dziecka i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej;

b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka;

c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań przedszkola;

 

4) stosowanie elementów wielu koncepcji pedagogicznych wspomagających wszechstronny rozwój dziecka w realizacji zadań przedszkola;

5) stosowanie stylu otwartego umożliwiającego dzieciom wybór zadań, czasu, partnerów, miejsca i rodzaju aktywności, środków materialnych.

 

5. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych poza placówką poprzez:

1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;

a) wyrabianie nawyków związanych z ochroną zdrowia i higieną osobistą;

b) wdrażanie do samoobsługi;

c) sprawowanie opieki przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela specjalistę;

d) nauczyciel-wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu;

e) nauczyciel-specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w czasie prowadzenia zajęć zespołowych lub w grupie;

 

f) woźna oddziałowa ponosi współodpowiedzialność z nauczycielem- wychowawcą za bezpieczeństwo dzieci podczas pracy w grupie na terenie przedszkola i poza Przedszkolem.

6. Realizacja uprawnień dziecka do właściwych i należytych warunków pobytu w Przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo i służących zaspokajaniu jego potrzeb odbywa się poprzez:

1) właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie sal zajęć;

2) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci do wymagań ergonomii;

3) dostosowanie rozkładu dnia w Przedszkolu z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodności, w tym pobytu w ogrodzie przedszkolnym, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;

4) wyposażanie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;

5) zapewnie dziecku uległemu wypadkowi opieki, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;

6) umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola.

 

7. Przyprowadzenie i odprowadzenie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą mu bezpieczeństwo:

1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania i odbioru dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

2) rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli dotyczącego osób upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola;

3) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę przez niego upoważnioną;

4) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

 

8. Przedszkole organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

9. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola

 

§ 4

1. Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 

§ 5

1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola:

1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i specjalistów, organizuje doskonalenia zawodowe nauczycieli i dokonuje oceny ich pracy;

3) zatwierdza zestaw programów wychowania przedszkolnego zawierający treści podstawy programowej;

4) ustala przydział dodatkowych czynności pracownikom Przedszkola;

5) sprawuje opiekę nad dziećmi w Przedszkolu oraz stwarza warunki do rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za jego realizację i prawidłowe wykorzystanie;

7) organizuje pracę administracyjną, finansową i gospodarczą Przedszkola;

8) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, współpracuje z nią i realizuje jej uchwały;

9) umożliwia współdziałanie z Radą Rodziców i organizacjami związkowymi działającymi na terenie Przedszkola;

10) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

 

11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;

12) organizuje i przeprowadza rekrutację dzieci do Przedszkola;

13) dokonuje w drodze decyzji administracyjnej skreśleń wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 16 ust.1;

14) wyraża zgodę na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;

15) jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Przedszkolu. Dyrektor w szczególności decyduje o:

a) przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych pracownikom Przedszkola;

b) występowaniu z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Przedszkola;

c) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola.

 

2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.

 

§ 6

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie:

a) statutu Przedszkola;

b) regulaminu swojej działalności;

c) skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola;

d) innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

e) ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych oraz zajęć dodatkowych;

2) projekt planu finansowego Przedszkola;

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) zestaw programów wychowania przedszkolnego zawierający treści podstawy programowej;

 

5) wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 

§ 7

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

1) opiniowanie projektu planu finansowego przedkładanego przez Dyrektora Przedszkola;

2) przedstawianie opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela;

3) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola;

4) występowanie o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.

 

§ 8

1.Organy Przedszkola współpracują ze sobą poprzez:

1) gwarantowanie każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;

2) zapewnianie bieżącej wymiany informacji pomiędzy sobą;

3) współpracę rodziców i nauczycieli w sprawach opieki i kształcenia dzieci.

2. Sposoby rozwiązywania sporów między organami Przedszkola:

1) w przypadku sporu Dyrektor organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola;

2) organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia;

3) w niektórych przypadkach negocjacje z udziałem związków zawodowych, prawnika, zaakceptowanych przez strony sporu;

4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie Przedszkola, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.

 

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. W Przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.

3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.

4. Dzienny czas pracy Przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowanie przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

6. Na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej organ prowadzący ustala:

1) dzienny czas pracy Przedszkola w danym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców;

2) zapisy dzieci na pobyt w Przedszkolu w okresie wakacji prowadzone do 30 czerwca każdego roku szkolnego.

7. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

8. Organ prowadzący ustala w drodze uchwały opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, wykraczające poza nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.

9. Treść uchwały, o której mowa w ust.5 podawana jest do wiadomości rodziców.

10. W razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem należności za pobyt dziecka w Przedszkolu, wysyła się upomnienie do rodziców. Po bezskutecznym upomnieniu sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego.

11. Opłaty za żywienie dziecka w Przedszkolu ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

12. Opłata dzienna za żywienie dziecka obejmuje koszt surowca zużytego do przyrządzenia posiłków.

13. Opłatę za żywienie, o której mowa w ust.9 wnosi się w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

14. Opłaty za żywienie pobiera się za dni, w których dziecko korzysta z wyżywienia w Przedszkolu, dzieciom umożliwia się korzystanie z posiłków.

15. Należności za pobyt dziecka w Przedszkolu ustalone według zasad określonych w uchwale rady miasta ponoszą rodzice dziecka.

16. Pobór należności zapewnia Dyrektor Przedszkola.

17. Z wyżywienia w Przedszkolu, na zasadach ustalonych przez organ prowadzący, mogą korzystać pracownicy Przedszkola.

19.Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z posiłków przygotowywanych w stołówce przedszkolnej jedynie za pełną odpłatnością.

 

§ 10

1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel powinien prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 11

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez Dyrektora.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala Dyrektor.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności: zajęć umuzykalniających, języka obcego i gimnastyki korekcyjnej, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi 3-4 lat około 15 minut;

2) z dziećmi 5-6 lat około 30 minut.

 

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 12

1. Przedszkole jest wielooddziałowe. Liczbę oddziałów określa arkusz organizacyjny Przedszkola na dany rok szkolny.

2. Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z wyposażonych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne sal zabaw i zajęć.

 

§ 13

1. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1) godziny pracy Przedszkola;

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów;

3) godziny posiłków;

4) czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału;

5) harmonogram zajęć dodatkowych realizowanych na życzenie rodziców i przez nich opłacanych.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

a) propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci;

b) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;

c) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody.

 

§ 14

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy Przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu lub obu miesiącach naraz każdego roku.

 

Rozdział 5

Wychowankowie Przedszkola

§ 15

1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do:

1) znajomości swoich praw;

2) uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, zabawach bezpiecznych dla dzieci;

3) udziału w prawidłowo planowanych zajęciach i zabawach odpowiadających fizjologiczno-psychologicznym właściwościom rozwoju dziecka;

4) przebywania w ciągu dnia na powietrzu;

5) korzystania w trakcie zabaw i zajęć z pomocy dydaktycznych, zabawek, i sprzętu;

6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczym (jednakowe traktowanie wszystkich dzieci przez personel przedszkola) rozumianego jako poszanowanie ich godności;

7) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej dziecka;

8) swobodnej wypowiedzi, swobody poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w formie ustnej i innej;

9) rozwoju osobowego, kulturowego, duchowego z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i uzdolnień;

10) przebywania w atmosferze wychowawczej i opiekuńczej, w której panuje radość, uśmiech i życzliwość;

11) snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone;

12) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, a także do nauki i regulowania własnych potrzeb.

 

2. Do obowiązków wychowanków należy:

1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

3) przestrzeganie higieny osobistej;

4) kulturalne i życzliwe traktowanie rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających Przedszkole;

5) podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami;

6) pełnienie dyżurów.

 

§ 16

1. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy w drodze decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej 1 miesiąc;

2) niedostosowania dziecka do grupy ( np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole;

3) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego;

4) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

5) naruszenia regulaminu lub innych przepisów regulujących warunki pobytu dziecka w Przedszkolu przez rodziców.

 

2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła się na adres podany przez rodziców.

5. W przypadku zaległości w wysokości dwukrotnej opłaty stałej, Dyrektor Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru dzieci Przedszkola.

6. W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne z powodów określonych w ust.1-5, dziecko to kierowane jest do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Przedszkolu.

7. Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom.

8. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

1) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

3) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);

4) nie zgłoszenia się dziecka w okresie 2 tygodni po rekrutacji w nowym roku szkolnym;

5) w innych uzasadnionych przypadkach.

 

Rozdział 6

Rekrutacja dzieci do Przedszkola

 

§ 17

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola:

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

3. Decyzję w sprawie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły z rejonu zamieszkania dziecka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Przyjmowanie dzieci do Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5. Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się drogą elektroniczną.

6. Terminy rekrutacji określa organ prowadzący.

7. Rekrutacja odbywa się według kryteriów ustalonych przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, przy czym przyjmowane są w pierwszej kolejności:

1) na podstawie kryteriów podstawowych:

 

a) dzieci sześcioletnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

b) dzieci pięcioletnie;

c) dzieci już uczęszczające do przedszkola;

d) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

e) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność o samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;

f) dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;

 

2) na podstawie kryteriów dodatkowych:

a) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w Przedszkolu pierwszego wyboru;

b) dzieci, których rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym;

c) dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

 

d) dzieci, których jedno z rodziców pracuje;

e) dzieci, które posiadają dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia.

 

8. Dyrektor Przedszkola po przeprowadzeniu rekrutacji informuje rodziców o jej wynikach.

9. Jeśli dziecko nie zostanie zakwalifikowane do Przedszkola, rodzic ma prawo do odwołania się do Dyrektora w ciągu 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji i podania jej do wiadomości ogólnej.

10. Dyrektor informuje organ prowadzący o odwołaniu się rodzica i niemożliwości przyjęcia dziecka z powodu braku miejsca w Przedszkolu.

11. W ciągu roku szkolnego dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, przy czym:

1) po zakończonym naborze elektronicznym rodzic może złożyć kartę zgłoszeniową dziecka do Przedszkola;

2) karty zgłoszeniowe są zarejestrowane;

3) Dyrektor przyjmuje dziecko na zwalniane miejsce według kolejności zgłoszeń.

 

12. Elektroniczna rekrutacja nie obejmuje:

 

1) dzieci oddziałów zerowych pięciogodzinnych;

2) dzieci oddziałów integracyjnych, gdzie warunkiem jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

 

13. W przypadkach, o których mowa w ust.12 rodzice pobierają i składają kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola.

14. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do Przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 18

 

1. Zakres zadań nauczycieli obejmuje w szczególności:

 

1) współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych;

 

2) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej

wychowania przedszkolnego;

3) informowanie rodziców o sprawach, które dotyczą ich dziecka, jego zachowaniu

i rozwoju;

4) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci , ustalanie formy pomocy w działaniach wychowawczych, włączanie rodziców w działalność Przedszkola;

5) organizację, przebieg, jakość i wyniki procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego;

6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci;

7) niezwłoczne powiadamianie Dyrektora Przedszkola o wypadku wychowanka;

8) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie i otaczającej rzeczywistości;

9) wybieranie programu wychowania przedszkolnego;

10) kontrolowanie obecności dzieci na zajęciach;

11) opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola, zawierających propozycje zadań wraz z określeniem sposobu ich realizacji, form i metod pracy oraz tematyki zabaw i zajęć i przedstawianie do akceptacji Dyrektora;

12) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami;

13) prowadzenie udokumentowanej obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci w arkuszu obserwacji oraz innej dokumentacji obowiązującej w Przedszkolu;

14) współpracę z organami działającymi w Przedszkolu oraz ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w celu uzyskania indywidualnej diagnozy w poszczególnych przypadkach, doboru form i metod pracy;

15) troska o powierzoną im salę dydaktyczną (salę zabaw), gabinet i sprzęt stanowiący jego wyposażenie, powiadamianie o usterkach lub uszkodzeniach;

16) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego i zawodowego;

17) prowadzenie innych zajęć zalecanych przez Dyrektora Przedszkola, a w szczególności: kąciki pedagogiczne, uroczystości, imprezy;

18) zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych na terenie Przedszkola oraz poza nim:

a) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest zwrócić o pomoc innego pracownika Przedszkola;

b) zasady organizacji spacerów i wycieczek w Przedszkolu określa Dyrektor;

 

19) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

 

20) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

2. Przedszkole współdziała z rodzicami poprzez organizację:

 

1) kontaktów indywidualnych, konsultacji;

2) stałych spotkań organizacyjnych rozpoczynających i kończących rok szkolny;

3) zebrań grupowych w zależności od potrzeb;

4) zajęć otwartych;

5) uroczystości przedszkolnych, rodzinnych, wycieczek;

6) i innych.

 

§ 19

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

3. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych.

4. Nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

5. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Przedszkola, utrzymanie obiektów Przedszkola i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków ustala Dyrektor Przedszkola.

6. Wszyscy pracownicy Przedszkola mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.

7. Do zadań pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych należy w szczególności:

 

1) obsługa finansowa i księgowa;

2) kontrolowanie dokonywanych przez rodziców wpłat na konto za żywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu;

3) prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.

 

8. Pracownicy samorządowi na stanowiskach pomocniczych i obsługowych:

 

1) zakres zadań pracowników samorządowym na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:

 

a) zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi;

b) dbania o czystość i estetykę pomieszczeń Przedszkola;

c) właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci.

 

9. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres zadań, uprawnień i obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są określone i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

10. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do:

 

1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola;

2) troszczenia się o mienie Przedszkola;

3) nie ujawniania opinii w sprawach Przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w Przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych organów społecznych;

4) przestrzegania dyscypliny służbowej.

 

11. Wszyscy pracownicy Przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

 

Rozdział 8

 

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Przedszkole jest jednostką budżetową.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Przedszkolu regulują odrębne przepisy.

3. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Ustalona nazwa Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.