PROCEDURA DIAGNOZOWANIA UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4

 

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

( DZ. U. z 2009r., Nr 4, poz.17)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( DZ. U. Nr 97, poz.624)

 

 1. Badanie poziomu umiejętności dzieci jest procesem ciągłym, jako ewaluacja procesu edukacyjnego.
 2. Diagnozowanie rozumiemy, jako punkt wyjścia do każdego planowania pracy edukacyjnej dla całej grupy i każdego dziecka indywidualnie.
 3. Poza diagnozowaniem ciągłym (ewaluacją organizowanych sytuacji edukacyjnych) dwa razy do roku nauczyciel przeprowadza diagnozowanie kompleksowe wszystkich dzieci wg. opracowanych w przedszkolu kart pracy lub gotowych kart zamieszczonych w wybranych programach wychowania przedszkolnego.
 4. Terminy badań umiejętności:

   

  1. diagnoza wstępna przeprowadzona do końca października
  2. diagnoza końcowa- przeprowadzona w kwietniu
 5. Wyniki badań poziomu opanowania umiejętności dzieci dokumentuje się na kartach obserwacji (stopień opanowania umiejętności po diagnozie zaznacza się na karcie obserwacji).
 6. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z wynikami badań podpisem na karcie obserwacji.
 7. Nauczyciel przygotowuje zestawienie zbiorcze ustalonych wyników poziomu umiejętności dzieci z całej grupy i przedstawia je na Radzie Pedagogicznej wraz z wnioskami do dalszej pracy.
 8. Na końcu roku szkolnego karty obserwacji dzieci gromadzi się w teczce i przekazuje dyrektorowi.
 9. Karty pracy, które służyły do oceny poziomu umiejętności dzieci przekazywane są rodzicom wraz z innymi pracami dzieci.
 10. Nauczyciele przygotowują w oparciu o przeprowadzoną diagnozę końcową zaświadczenie dotyczące ,,Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” zaświadczeń przekazują je rodzicom do końca kwietnia każdego roku szkolnego.
 11. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem na osobnej liście  odbiór zaświadczeń.