Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku niedaleko Parku Miejskiego. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy. Przedszkole stosuje innowacyjne metody pracy, realizowany jest program innowacji pedagogicznej „Wczesna nauka czytania metodą glottodydaktyki”. W przedszkolu realizowana jest nauka języka francuskiego według programu „Le français pour les plus petits” opracowanego i realizowanego przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Wizja przedszkola

· Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

· Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

· Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

· Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

· Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

· Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

· Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

· Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

· Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

· Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

· Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola

Naszeprzedszkole:

· zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

· tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

· wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

· kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

· promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

· przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

· organizuje sprawne zarządzanie placówką,

· analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

Cele ogólne

1. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

· Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

· Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

· Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

1. II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

· Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

· W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..

1. III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

· Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

· Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
i lokalnego.

· Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

2. IV. Zarządzanie przedszkolem

· Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

· Realizacja założeń reformy oświatowej.

· Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

· Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

· Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

· Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

· Realizacja programów autorskich.

· Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

· Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci.

· Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

· Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,

· Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

 

ZADANIA

  • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci.
  • Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
  • Poszerzanie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola.
  • Unowocześnianie i wzbogacanie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań.

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich indywidualnych możliwości jest:
1. Człowiekiem uczciwym, prawym i dobrym, szanującym siebie i innych.
2. Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną.
3. Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł, potrafi radzić sobie z porażką.
4. Jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, wrażliwy twórczy ciekawy świata poszukujący.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

– przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

– szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

– informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

– półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

– bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji,

– przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

· prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

· teczek prac i innych dokumentów,

· arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

· albumów, kronik,

· materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

· rozmów.

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

· przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

· informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.

· włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

· szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

· tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

· współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową, MDK, MBP, policją, strażą pożarną, Muzeum, itp.,

· włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

 

ZASOBY LUDZKIE

 

Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. Nauczyciele stale doskonalą warsztat pracy, uczestniczą w doskonaleniu zawodowym. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu, posiadają również dodatkowe kwalifikacje: glottodydaktyka, terapia pedagogiczna, logopedia, filologia francuska.

 

ZASOBY MATERIALNE

 

Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci. Przedszkole posiada bazę umożliwiającą realizacje innowacji, baza jest systematycznie wzbogacana.

 

Podstawowe zasady pracy przedszkola to:

1. Poznanie i zaspakajanie potrzeb dziecka

2. Tworzenie warunków do poznawczej i twórczej aktywności

3. Indywidualizacja oddziaływań w zależności od potrzeb i możliwości

4. Wprowadzanie w świat życia społecznego

5. Jednolity proces wychowania i edukacji

6. Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem

 

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Nauczyciele znają i akceptują Koncepcję pracy przedszkola, podejmowane są dyskusje nad koncepcją w celu w celu ewentualnych zmian i innowacji.